(0)22 307 37 99 [email protected]

Regulamin

Regulamin świadczenia usług na platformie Aptekaaura.pl

§ 1

Definicje

 1. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
 2. REZERWUJĄCY – Użytkownik, który dokonał rezerwacji Produktu za pośrednictwem Platformy aptekaaura.pl i zadeklarował chęć nabycia zarezerwowanego Produktu w wybranej Aptece;
 3. KONTO (KONTO UŻYTKOWNIKA) – podstrona Platformy, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o Użytkownikach na Platformie oraz o składanych przez Użytkownika zamówieniach. Z platformy można korzystać zarówno mając Konto, jak i nie mając Konta;
 4. PLATFORMA – serwis internetowy pod adresem aptekaaura.pl, za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy usługi na rzecz Użytkowników;
 5. REGULAMIN – niniejszy dokument;
 6. REJESTRACJA – jednorazowa czynność polegająca na utworzeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na Platformie;
 7. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy;
 8. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 9. APTEKA – apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne, współpracująca z Platformą. W ramach Platformy Apteka prezentowana jest pod nazwą zgłoszoną w odpowiednich dokumentach rejestrowych Apteki;
 10. PRODUKT – produkt leczniczy, wyrób medyczny, suplement diety, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplement diety, środek kosmetyczny, środek higieniczny, przedmiot do pielęgnacji niemowląt i chorych, środek spożywczy zawierający w swoim składzie farmakopealne naturalne składniki pochodzenia roślinnego, środek dezynfekcyjny stosowany w medycynie, którego dostępność we wskazanej Aptece jest rezerwowana przez Rezerwującego za pośrednictwem Platformy aptekaaura.pl i nabywany przez Rezerwującego we wskazanej Aptece;
 11. REZERWACJA PRODUKTU (REZERWACJA) – usługa świadczona elektronicznie przez Usługodawcę Programu, polegająca na rezerwacji przez Rezerwującego dostępności Produktu we wskazanej przez niego Aptece, dokonana za pośrednictwem Platformy aptekaaura.pl, umożliwiająca Aptece zapewnienie jego dostępności w chwili zakupu Produktu przez Rezerwującego, na zasadach określonych w Regulaminie. Jeżeli Użytkownik dokonuje rezerwacji Produktu za pośrednictwem aplikacji mobilnej możliwa jest rezerwacja produktu bezpośrednio ze stanów Apteki. Wówczas  Użytkownik  dokonuje  rezerwacji produktu w konkretnej, wskazanej  przez siebie Aptece,  po cenie  obowiązującej  w  tej  Aptece;
 12. APLIKACJA MOBILNA – oprogramowanie działające na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowesmartfonypalmtopy czy tablety, za pomocą której można dokonać rezerwacji produktu. Na aplikacji mobilnej dostępna jest funkcjonalność „Znajdź aptekę z dostępnym lekiem”;
 13. POTWIERDZENIE REZERWACJI – potwierdzenie wysłane z Platformy aptekaaura.pl do Rezerwującego po dokonaniu Rezerwacji za pomocą komunikatu na Platformie, wiadomości e-mail oraz – jeśli Rezerwujący wyrazi zgodę – SMS, zawierające warunki handlowe, na jakich Rezerwujący zadeklarował chęć nabycia danego Produktu lub grupy Produktów w wybranej Aptece;
 14. SUGEROWANA MAKSYMALNA CENA DETALICZNA – sugerowana cena danego Produktu, po jakiej Rezerwujący zadeklarował chęć nabycia danego Produktu w wybranej Aptece, dokonując Rezerwacji za pośrednictwem Platformy aptekaaura.pl. Sugerowana maksymalna cena detaliczna nie dotyczy Produktów rezerwowanych w ramach usługi „Znajdź aptekę z dostępnym lekiem”, opisanej w pkt 1.6 poniżej;
 15. PLIKI COOKIES (tzw. ciasteczka) – pliki tekstowe zapisywane w pamięci (np. dysku twardym) urządzenia końcowego Użytkownika;
 16. DZIEŃ ROBOCZY – jeden z dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 17. KOSZYK – element funkcjonalny Platformy, który umożliwia Użytkownikowi dokonanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej, bądź aplikacji mobilnej;

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy aptekaaura.pl usługa polegają na udostępnieniu Użytkownikowi informacji z zakresu szeroko pojętej ochrony zdrowia oraz na umożliwieniu Użytkownikowi dokonywania rezerwacji wybranych produktów w celu zapewnienia ich dostępności we wskazanej przez niego Aptece;
 2. W ramach Platformy nie dokonuje się sprzedaży Produktów (w szczególności nie dokonuje się sprzedaży wysyłkowej Produktów, a Usługodawca nie prowadzi apteki internetowej) – zakup zarezerwowanych produktów i ich odbiór następuje w Aptece;
 3. Weryfikacji recepty oraz uprawnień refundacyjnych dokonuje każdorazowo farmaceuta, w chwili sprzedaży Produktu;
 4. Korzystanie z treści zawartych na Platformie aptekaaura.pl, w tym dokonywanie rezerwacji Produktów na Platformie, nie wymaga rejestracji Użytkownika, za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 2 pkt 5;
 5. Rejestracja jest wymagana w przypadku dokonywania rezerwacji produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z aktualnie obowiązującym obwieszczeniem Ministra Zdrowia w tym zakresie lub faktyczną sytuację na rynku; 

§ 3

Rodzaje usług świadczonych za pośrednictwem Platformy aptekaaura.pl

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Platformy aptekaaura.pl następujące usługi elektroniczne:

1.1. Konto Użytkownika na Platformie. Aby założyć konto Użytkownika, należy zarejestrować się na Platformie, podając:

a) imię,

b) nazwisko,

c) adres e-mail,

d) numer telefonu,

e) hasło dostępu do Platformy. Hasło musi zawierać minimum 8 znaków i zawierać przynajmniej jedną dużą i małą literę oraz cyfry lub znaki specjalne.

1.1.1.  Warunkiem rejestracji jest oświadczenie, że Użytkownik zna i akceptuje Regulamin aptekaaura.pl. Ponadto Użytkownik podczas zakładania konta może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego m.in. informacje dotyczące nowości w leczeniu oraz informacje handlowe i marketingowe usług i produktów własnych Usługodawcy;

1.1.2. Założenie Konta daje Użytkownikowi dostęp do następujących funkcjonalności:

a) wgląd do własnych danych wymienionych w pkt 1.1 powyżej oraz możliwość ich modyfikacji,

b) podgląd historii dokonanych rezerwacji,

c) podgląd statusu dokonanych rezerwacji,

d) zapis i podgląd listy produktów oznaczonych przez Użytkownika jako „ulubione”,

e) przygotowanie i zapisanie listy rezerwacji cyklicznych,

f) zapisanie i modyfikacja preferowanej Apteki jako „ulubionej”,

g) możliwość Rezerwacji produktów leczniczych, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP.

1.1.3. Usunięcie Konta. Użytkownik może wnioskować u usunięcie Konta w każdej chwili poprzez kontakt mailowy z obsługą serwisu. Usunięcie konta wiąże się z usunięciem wszelkich danych osobowych Użytkownika zapisanych na Koncie. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce prywatności.

1.2. Rezerwacja dostępności Produktów z możliwością ich zakupu i odbioru w wybranej Aptece. Usługa umożliwia Użytkownikowi dodanie wybranych produktów do Koszyka, zarezerwowaniu ich dostępności w wybranej Aptece;

1.2.1. Rezerwacja odbywa się w następujących krokach:

1.2.1.1.wybór rezerwowanych Produktów poprzez dodanie ich do Koszyka. Użytkownik może zamówić produkt do wysokości limitu określonego przez Usługodawcę na dany produkt. Liczba Produktów dostępnych do Rezerwacji przez jednego Użytkownika jest ograniczona. O każdym braku możliwości dokonania Rezerwacji danego Produktu – zarówno z powodu braku jego dostępności w magazynach (dotyczy to również produktów, o których mowa w  § 2 ust. 5 Regulaminu), jak i z powodu dokonania Rezerwacji powyżej limitu – Użytkownik zostanie powiadomiony za pomocą stosownego komunikatu na Platformie;

1.2.1.2. potwierdzenie przez Użytkownika dokonania Rezerwacji wybranych Produktów;

1.2.1.3. jeśli Rezerwujący posiada Konto na Platformie, dane Rezerwującego uzupełniają się automatycznie po jego zalogowaniu. Jeżeli Rezerwujący nie posiada Konta, może je założyć w trakcie dokonywania Rezerwacji lub też dokonać Rezerwacji, bez zakładania konta, podając swoje dane niezbędne do realizacji usługi, tj.: imię, nazwisko, adres  e-mail, numer telefonu;

1.2.1.4. wybór Apteki, w której Rezerwujący dokona zakupu zarezerwowanych za pośrednictwem Platformy Produktów. Po wskazaniu przez Rezerwującego na mapie wybranej przez siebie lokalizacji lub wpisanie adresu na Platformie wyświetla się lista aptek, w których możliwe jest dokonanie zakupu zarezerwowanych Produktów. Na liście o której mowa w zdaniu poprzednim, Apteki wskazane są w kolejności : od położonej najbliżej wskazanego przez Rezerwującego adresu do położonej najdalej. Użytkownik dokonuje wyboru spośród wskazanych na liście Aptek;

1.2.1.5. akceptacja dokonanej Rezerwacji oraz akceptacja Regulaminu świadczenia usług na Platformie;

1.2.1.6. po akceptacji dokonanej Rezerwacji Rezerwujący otrzyma potwierdzenie dokonania Rezerwacji poprzez komunikat na Platformie oraz e-maila, a także SMS, jeśli wyraził wcześniej stosowną zgodę;

1.2.1.7. w przypadku, jeśli mimo potwierdzenia rezerwacji, o której mowa w punkcie 1.2.1.6., jej realizacja stanie się niemożliwa, Rezerwujący zostanie o tym poinformowany poprzez e-mail, a także SMS, jeśli wyraził stosowną zgodę;

1.2.1.8. dobrowolny udział w badaniu satysfakcji Rezerwującego z korzystania z Usługi i Platformy, w celu dbania o satysfakcję klienta, wysoką jakość oferowanej Usługi i doskonalenie Platformy. Badanie jest anonimowe;

1.3. Rezerwacja bez zakładania Konta Użytkownika. Warunkiem złożenia rezerwacji jest oświadczenie, że Użytkownik zna i akceptuje Regulamin aptekaaura.pl. Ponadto Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera. Aby złożyć Rezerwację bez zakładania Konta, Użytkownik podaje:

a) imię,

b) nazwisko,

c) adres e-mail,

d) numer telefonu.

1.4. Zmiany w rezerwacji. Rezerwujący może dokonać zmian w Rezerwacji do momentu jej przekazania do realizacji. Po tym czasie jakiekolwiek zmiany w Rezerwacji nie będą możliwe do wprowadzenia, pozostaje natomiast możliwość anulowania całości Rezerwacji i dokonania jej ponownie z poprawnymi danymi;

1.5. Odbiór części zamówienia. Użytkownik ma możliwość odbioru części zamówienia. W przypadku, gdy dokona rezerwacji, może w momencie odbioru zrezygnować z części produktów wcześniej zamówionych. W takim przypadku w momencie odbioru produktów nastąpi rozliczenie faktycznej wartości zakupu z uwzględnieniem zmiany stanu zamówionych i odbieranych produktów;

1.6. Znajdź aptekę z dostępnym lekiem. Usługa umożliwia Użytkownikowi sprawdzenie dostępności wybranych przez niego Produktów w Aptekach, znajdujących się najbliżej jego lokalizacji, zarezerwowaniu ich dostępności oraz zakup w wybranej Aptece. Usługa dostępna jest tylko na aplikacji mobilnej i  bez wcześniejszej rejestracji Użytkownika;

1.6.1.  Znalezienie Apteki z dostępnym lekiem odbywa się w następujących krokach:

1.6.1.1. Użytkownik wskazuje swoją lokalizacje na mapie lub wpisuje adres. Następnie wyświetla się lista Aptek, na której Apteki będą prezentowane w kolejności od położonej najbliżej wskazanej przez Rezerwującego lokalizacji  do położonej najdalej;

1.6.1.2. Użytkownik wskazuje szukany produkt. Użytkownik może zamówić produkt do wysokości limitu określonego przez Usługodawcę na dany produkt. Liczba Produktów dostępnych do Rezerwacji podczas jednego zamówienia jest ograniczona. O każdym braku możliwości dokonania Rezerwacji danego Produktu z powodu przekroczenia  limitu – Użytkownik zostanie powiadomiony za pomocą stosownego komunikatu na Platformie;

1.6.1.3. Wyświetla się lista Aptek, w których wskazany przez Użytkownika Produkt jest dostępny, a jego dostępność dla danego Użytkownika może zostać zarezerwowana. Na liście, o której mowa w zdaniu poprzednim Apteki będą prezentowane w kolejności od położonej najbliżej wskazanej przez Rezerwującego lokalizacji  do położonej najdalej;

1.6.1.4. Apteki mogą udostępniać Użytkownikom informacje o cenach Produktu. Udostępnione ceny pochodzą z systemu aptecznego i są cenami sprzedaży Produktu, obowiązującymi w tym czasie w Aptece;

Dokonanie Rezerwacji Produktu nie gwarantuje, że zostanie on sprzedany przez Aptekę po cenie przez nią udostępnionej. W szczególności zastrzega się, że ceny udostępniane przez Apteki nie uwzględniają wysokości refundacji NFZ, przysługującej Użytkownikowi. Weryfikacji recepty i uprawnień refundacyjnych dokonuje każdorazowo farmaceuta, w chwili sprzedaży Produktu;

1.6.1.5. Rezerwacja będzie mogła zostać potwierdzona po wpisaniu adresu mailowego i potwierdzeniu Rezerwacji. Warunkiem złożenia Rezerwacji jest zapoznanie się przez Użytkownika z Regulaminem euroclinix. Użytkownik otrzyma na wskazany adres mailowy informację o wysłaniu rezerwacji do Apteki, numerze rezerwacji, a następnie o przyjęciu Rezerwacji przez daną Aptekę oraz o ostatecznej cenie Produktu. W razie jakiejkolwiek zmiany dotyczącej Rezerwowanego Produktu(np. cena, ilość, dostępność, zamiennik), do Użytkownika zostanie przesłana prośba o akceptację zmienionej Rezerwacji. Użytkownik zaakceptuje zmianę lub anuluje Rezerwację;

1.6.1.6. Po zaakceptowaniu warunków Rezerwacji, Użytkownik otrzyma maila z informacją kiedy produkt będzie gotowy do odbioru;

1.7. Newsletter. Zapis na newsletter odbywa się poprzez podanie przez adresu e-mail i kliknięcie w przycisk “Zapisz mnie na newsletter”. Użytkownik potwierdza zapis na newsletter, klikając w link przesłany na podany adres e-mail;

1.9. Dodaj do ulubionych. Usługa ta polega na dodaniu wybranego produktu do listy ulubionych, dostępna jest dla zalogowanych Użytkowników i wymaga założenia konta Użytkownika;

1.10. Powiadomienie o dostępności. Usługa ta polega na powiadomieniu Użytkownika o tym, że dany produkt jest ponownie dostępny w aptekaaura.pl. Usługa ta dostępna jest dla wszystkich Użytkowników (zalogowanych i niezalogowanych). Aby z niej skorzystać, Użytkownik powinien: kliknąć przycisk „Powiadom o dostępności” na karcie produktu, podać swój adres e-mail oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie  danych osobowych przez  Usługodawcę  w celu korzystania z usługi “Powiadomienie o dostępności”. Użytkownik otrzyma wiadomość mailową, na podany przez siebie adres e-mail, gdy produkt będzie ponownie dostępny;

1.13. Komentarz Użytkownika. Użytkownicy mają możliwość zamieszczania na Platformie komentarzy odnoszących się do Produktów, za wyjątkiem produktów leczniczych dostępnych wyłącznie na receptę;

1.13.1.  Wypowiedzi są anonimowe, Użytkownik jest proszony o wskazanie pseudonimu. Odpowiedzialność za treść wypowiedzi ponosi Użytkownik;

1.13.2.  Komentarze Użytkowników nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, w tym zawierać:

a) wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,

b) adresów stron internetowych, odnośników do innych serwisów internetowych,

c) treści o charakterze reklamowym, innych treści o charakterze komercyjnym,

d) danych Użytkowników lub innych osób fizycznych, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail,

e) treści o charakterze zniesławiającym, naruszającym dobra osobiste czy stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji,

f) treści nieprawdziwych.

1.13.3.  Komentarze są moderowane przez Usługodawcę, w celu weryfikacji ich zgodności z Regulaminem. Moderator może usunąć komentarz częściowo lub w całości, wprowadzić zmiany redakcyjne i edycyjne, w zależności od poziomu niezastosowania się do Regulaminu;

1.13.4.  Poprzez umieszczenie komentarza na Platformie, Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z jego wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Platformę, a także jej modyfikowanie w zakresie wyżej wskazanym;

 

 Warunki korzystania z Platformy aptekaaura.pl

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich;
 2. Korzystanie z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną, za pośrednictwem sieci Internet, nieodzownie łączy się z niebezpieczeństwem wystąpienia zagrożeń istniejących w tej sieci. Zagrożeniem takim w szczególności jest niebezpieczeństwo podszywania się pod daną osobę przez inne osoby, narażenie się na otrzymywanie spamu oraz rozprzestrzenianie się złośliwego, a mogącego wyrządzić szkody oprogramowania, takiego jak np.: wirusy komputerowe, konie trojańskie, robaki. W celu uniknięcia zagrożeń, o których mowa wyżej, osoba poruszająca się w Internecie powinna:

a) na używanym przez siebie komputerze korzystać z oprogramowania antywirusowego oraz aplikacji typu firewall,

b) na bieżąco aktualizować używane przez siebie oprogramowanie – sugeruje się włączenie opcji aktualizacji automatycznych,

c) unikać nie budzących zaufania witryn internetowych i nie odbierać poczty internetowej od nieznanych nadawców,

3. Dla poprawnego działania Platformy konieczne są:

a) komputer z dostępem do Internetu,

b) dostęp do poczty elektronicznej,

c) zalecana minimalna rozdzielczość monitora: 1024×768 pikseli,

d) przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 27 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 33 lub nowszej.

Treści medyczne i farmaceutyczne zamieszczane na Platformie aptekaaura.pl

 1. Zarówno informacje o tematyce zdrowotnej i farmaceutycznej publikowane na Platformie, jak i porady farmaceuty, o których mowa w § 3 ust. 1.5, nie stanowią porad o charakterze medycznym. Treści te mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane jako specjalistyczne porady medyczne, forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia; nie mogą one zastępować specjalistycznych badań lekarskich ani profesjonalnego doradztwa medycznego;
 2. Przed zastosowaniem jakichkolwiek leków oraz przed rozpoczęciem leczenia bądź terapii należy każdorazowo skonsultować się z lekarzem, który jako jedyny jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność leczenia. Użytkownik, kierując się wyłącznie informacjami uzyskanymi za pośrednictwem Platformy, działa na własną odpowiedzialność. W szczególności brak ostrzeżenia dotyczącego skutków stosowania określonego leku lub kombinacji leków nie może być poczytywany przez Użytkownika jako wskazanie, że taki lek lub kombinacja leków jest bezpieczna, skuteczna lub właściwa dla użytkownika lub innych osób. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z całym opisem leku umieszczonym na opakowaniu lub w dołączonej do leku ulotce, aby w pełni zrozumieć jego działanie, zastosowania oraz efekty uboczne;
 3. Treści publikowane na Platformie chronione są prawami autorskimi przysługującymi Usługodawcy albo jego licencjodawcom, wobec czego zabronione jest jakiekolwiek ich kopiowanie w celu dalszej publikacji czy rozpowszechniania;

 

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu świadczenia usług na Platformie w każdym momencie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Platformy. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany poprzez wiadomość e-mail na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej;
 2. Informacje handlowe zawarte na Platformie nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Aptek oraz Usługodawcy;
 3. Platforma przeznaczona jest dla Użytkowników, którymi mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Użytkownicy mogą korzystać z Usług, świadczonych za pośrednictwem Platformy, tylko w celach prywatnych. Zabronione jest wykorzystywanie Platformy w innych celach, w tym zabronione jest wykorzystywanie Platformy w celach związanych z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub też z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmiot, na zlecenie którego się działa, w szczególności zabronione jest pozyskiwanie danych z Platformy dotyczących cen czy dostępności Produktów w Aptekach. Usługodawca zastrzega, że naruszenie tego postanowienia będzie skutkowało zablokowaniem możliwości korzystania z usług za pośrednictwem Platformy dla takiego Użytkownika;
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie przerwy lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Platformy, zaistniałych z przyczyn od niego niezależnych;
 5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość – po uprzednim poinformowaniu Użytkowników – wycofania lub modyfikacji określonych usług Platformy z dowolnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Platformy), jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania usług Platformy, np. ze względu na czynności techniczne konserwacyjne albo związane z modyfikacją usług Platformy;
 6. Wszelkie znaki towarowe i nazwy wykorzystane w ramach prezentacji produktów lub usług oferowanych za pośrednictwem Platformy użyte zostały jedynie w celach informacyjnych oraz w celach identyfikacji produktu lub usługi;
 7. Treści, zdjęcia i materiały publikowane na Platformie chronione są prawami autorskimi;
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa;